قابلیت “تخفیف گروهی”

قابلیت “تخفیف گروهی”

یکی از مواردی که همیشه باعث فروش بیشتر یک رویداد می شود ترغیب شرکت کنندگان به توصیه و معرفی رویداد به دوستان و نزدیکان خود…

686