بلاگ ایونت سنتر

قابلیت “تعریف برنامه زمان بندی”

برای تعریف برنامه رویداد همراه با همه جزئیات دقیق و اتفاقاتی که در هر ساعت مشخص برای شرکت کننده می افتد، می توانید از قابلیت برنامه زمان بندی استفاده کنید.

scheduling_1.jpg

scheduling