می بریم

می بریم

برای شهری پاک‌تر فرهنگ‌سازی کنیم! وقتی صحبت از عادات می‌کنیم این عادات بخشی از یک فرهنگ گسترده‌تر شهری نیز هستند. اگر نگاهی به تجربه کشور…